Vann Water

  1. vann.bg

Политика за поверителност

За нас

Айс Бул Русе ЕООД е администратор на лични данни и се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Чрез настоящата политика ръководството гарантира, че дейностите на Администраторите са насочени към спазване на изискванията на Регламента и на Закона за защита на личните данни.

Айс Бул Русе ЕООД зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който Айс Бул Русе ЕООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.

Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, можете да се свържете с нас:

Айс Бул Русе ЕООД
Адрес на регистрация: ул. „Скопие“ № 7, вх. 1, ет. 14
Адрес на управление и склад: бул. „Трети Март“ № 38
Русе, 7000

Телефон: 0885 85 82 86
Електронна поща: office@vann.bg

Каква информация събираме за Вас?

Айс Бул Русе ЕООД обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:

Защо са ни нужни Вашите данни?

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

Айс Бул Русе ЕООД обработва Вашите лични данни единствено за следните цели:

  1. Обслужване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на дружеството, както и отношенията, които възникват по този повод;
  2. Предоставяне на персонализирано обслужване, според Вашите нужди;
    В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.
  3. Индивидуално оценяване на служители относно предоставеното обслужване.

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:

  1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения; информация относно събития и новини от сферата на логистиката;
  2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване.
    В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

Какво правим със събраните лични данни?

Айс Бул Русе ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от Айс Бул Русе ЕООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

Айс Бул Русе ЕООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС, в държави за които има Решение на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави, за които няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта „Какви са Вашите права“.

Във връзка с изпълнението на договорите за услугата, Айс Бул Русе ЕООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат както дружества от групата на Айс Бул Русе ЕООД, така и превозвачи, изпълнители и партньори от глобални и европейски логистични мрежи, разположени както в рамките на Европейското икономическо пространство, така и извън него. В последния случай, Айс Бул Русе ЕООД има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни, освен ако това не е препятствие за изпълнението на заявената от Вас услуга (напр. при повечето държави, базирани в Азия защитата на личните данни не е еквивалентна на европейската).

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим. Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за срока, указан в приложимите нормативни изисквания. Ако няма указан такъв срок, данните Ви ще бъдат унищожени, след изпълнение на целите, за които са били събрани.

Гласовите записи (входящи и изходящи разговори) се съхраняват в срок от два дни.

Какви са Вашите права?

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.